BITTERSWEET TEARS (KUA MUAG IAB) is a romantic comedy about a vengeful and bittersweet love between Gaomao (Jenny Lor) and Vong (Beng Hang). Gaomao swears vengeance on Chong Yee Yang (Billy Yang), the man who is responsible for the loss of her parents. She meets Vong, the only son of Chong Yee Yang, and helplessly falls for his charms. Will Gaomao be able to overcome her own heart and take her revenge?

Kua Muag Iab yog ib zaj dabneeg txaus luag thiab txaus tu siab txog pauj kev chim thiab kev hlub iab siab ntawm Nkauj Mog (Jenny Lor) thiab Voos (Beng Hang). Nkauj Mog ua ib siab nrhiav kev pauj kua zaub ntsuab rau Ntxoov Yis Yaj (Billy Yang) vim yog tim nws, nws niam nws txiv thiaj tau tag sim neej lawm. Nws ntsib Voos, tib leej tub ntawm Ntxoov Yis, thiab qaug rau nws txojkev ntxias. Nkauj Mog puas yuav kovyeej tau nws lub siab thiab pauj kev ntsim siab?

WATCH ONLY ON HMONGFILMS.COM - JULY 4, 2023

HMONG FILMS ENTERTAINMENT PRESENTS  A KELLY VANG FILM  "BITTERSWEET TEARS (KUA MUAG IAB)"
BENG HANG  JENNY LOR  BILLY YANG  ALI VANG  XUE YANG  ZOUA PA YANG
SALLY CHANG  MAI XENG THAO  MATTHEW XIONG  THAO YANG  PHENG THAO AND KELLY VANG
SCREENPLAY/STORY BY KELLY VANG  MUSIC BY KONG MENG YANG AND PHENG THAO  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY KELLY VANG
EDITED BY CHRISTIAN HUR  PRODUCED BY KELLY VANG AND CHRISTIAN HUR  LICENSED STOCK MUSIC BY ENVATO ELEMENTS LICENSED STOCK VIDEOS BY ENVATO ELEMENTS AND FILMPAC  ASSISTANT DIRECTOR MANDY XIONG  DIRECTED BY KELLY VANG

DIGITALLY REMASTERED & RE-EDITED FROM ORIGINAL DVD VERSION RELEASED ON JULY 4, 2011

©2023 Hmong Films Entertainment. All Rights Reserved.