BITTERSWEET TEARS (KUA MUAG IAB)

JULY 4, 2023

BITTERSWEET TEARS (KUA MUAG IAB) is a romantic comedy about a vengeful and bittersweet love between Gaomao (Jenny Lor) and Vong (Beng Hang). Gaomao swears vengeance on Chong Yee Yang (Billy Yang), the man who is responsible for the loss of her parents. She meets Vong, the only son of Chong Yee Yang, and helplessly falls for his charms. Will Gaomao be able to overcome her own heart and take her revenge?

[Hmong]
Kua Muag Iab yog ib zaj dabneeg txaus luag thiab txaus tu siab txog pauj kev chim thiab kev hlub iab siab ntawm Nkauj Mog (Jenny Lor) thiab Voos (Beng Hang). Nkauj Mog ua ib siab nrhiav kev pauj kua zaub ntsuab rau Ntxoov Yis Yaj (Billy Yang) vim yog tim nws, nws niam nws txiv thiaj tau tag sim neej lawm. Nws ntsib Voos, tib leej tub ntawm Ntxoov Yis, thiab qaug rau nws txojkev ntxias. Nkauj Mog puas yuav kovyeej tau nws lub siab thiab pauj kev ntsim siab?

Trailer 1

Trailer 3